Vol 17, No 1 (1931)

Table of Contents

Articles

O odnosu izmeÄ‘u abrazionih i reÄnih terasa
Petar Jovanović
PDF
1-13
Ada
Branislav Bukurov
PDF
14-20
Nov naÄin konstruisanja dijagrama za frekvenciju i brzinu vetrova
Petar Sergijevski
PDF
21-28
Privreda i naselja makarskog primorja
Josip Roglić
PDF
29-37
Gnjilane
Atanasije Urošević
PDF
38-51
O podneblju Hvara (peti deo)
Pavle Vujević
PDF
52-98
FiziÄko-geografske i kulturne osnove naselja u Bosni i Hercegovini
Heinrich Renier
PDF
99-104
O nekoordiniranoj reÄnoj eroziji
Sima Milojević
PDF
105-125
Odgovor na razmatranja G. Dr. S. M. Milojevića o nekoordiniranoj reÄnoj eroziji
Petar Jovanović
PDF
126-128

Contributions

Tragovi jedne stare migracije u srednjoj Bosni
Vladislav Skarić
PDF
129-130
O pomorskom reljefu Boke Kotorske
Emilija Milosavljević
PDF
130-131

Notes

Geografska predavanja na našim Univerzitetima u 1931 godini; Novi topografski i kartografski radovi Vojnog Geografskog Instituta (stanje krajem 1931 godine)
Špiro Soldo, Stevan Bošković
PDF
163-165
Geološki Institut Kraljevine Jugoslavije
Kosta Petković
PDF
165-166
Površina Kraljevine Jugoslavije; Fondovi i zadužbine u 1931 godini
Antonije Lazić, Špiro Soldo
PDF
166-167

Review of geographical literature

FiziÄka geografija - J. Rakovec: O razvoju hidrografske mreže izmeÄ‘u Save i KamniÅ¡ke Bistrice; P. Jovanović: Karsne pojave u PoreÄu; Glacijacija Jakupice; S. Milojević: SpeleoloÅ¡ka prouÄavanja Popovog polja; A. Chabot: BeleÅ¡ke o krÅ¡u Like i Popovog polja; A. Gavaci: Mali oblici kamenja u tlu
Valter Bohinec, Borivoje Milojević, Sima Milojević
PDF
133-136
FiziÄka geografija - A. Melik: Bohinjski lednik; A. Alix: Glacijalni oblici u kreÄnjaÄkim terenima; J. DaneÅ¡: Izvori slatke vode na dvu mora; H. Bauling: Dalmatinsko primorje; O. Reja: GodiÅ¡nja koliÄina padavina u Sloveniji
Valter Bohinec, Borivoje Milojević
PDF
136-137
FiziÄka geografija - E. Benevent: Bura i mistral; H. Renier: Klima BjelaÅ¡nice; J. Goldberg: GodiÅ¡nji i dnevni period oblaÄnosti u Zagrebu; A. Gavaci: Promene temperature jezera Vrana (Cres); G. Tomažić: Doprinos poznavanju rasprostranjenosti biljaka u Sloveniji
Pavle Vujević, Borivoje Milojević, Valter Bohinec
PDF
137-140
Antropogeografija - J. Popović: Ljetni stanovi (staje) na planini Vranici, Matorcu i Šćitu; A. Melik: Razvoj Ljubljane
Å piro Soldo, Valter Bohinec
PDF
140-141
Antropogeografija - J. Ancel: Makedonija
Petar Jovanović
PDF
141-144
Antropogeografija - H. Renier: Naselja u Bosni i Hercegovini; M. Larnaude: Jedno kolonizovano selo u Južnoj Srbiji; K. Kayser: Zapadna Crna Gora; I. Rubić: Naselja u primorju Poljica; F. Baš: Protestanti u Prekomurju
Špiro Soldo, Borivoje Milojević, Valter Bohinec
PDF
144-147
Antropogeografija - M. Karanović: Nekolike velike porodiÄne zadruge u Bosni i Hercegovini; V. Skarić: Popis bosanskih spahija iz 1123 (1711) godine; TrgovaÄka i obrtniÄka komora u Splitu: Pomorska statistika Kraljevine Jugoslavije za godinu 1930
Milenko Filipović, Josip Roglić
PDF
147-148
Antropogeografija - Opšta državna statistika: Prethodni rezultati popisa stanovništva od 31 marta 1931 godine u Kraljevini Jugoslaviji
Antonije Lazić
PDF
148-149
Antropogeografija - V. Radovanović: Antropogeografski radovi Jovana Cvijića; M. Å enoa: Geografska nomenkaltura Jugoslavije u nemaÄkim udžbenicima
Borivoje Milojević
PDF
150
Reionalna geografija - H. Spethmann: O Dalmaciji; B. Milojević: Regionalna geogafija litoralnog dela i ostrva dinarskog kraja; E. Martonne: Univerzitetska ekskurzija po Jugoslavije
Borivoje Milojević
PDF
150-151
Strani prikazi izdanja geografskog društva - Glasnik Geografskog društva sv. XV; J. Cvijić: Atlas geografskog društva sv. I; Posebna izdanja Geografskog društva sv. V, VI i VII
Iv Å atenjo
PDF
151-153
Susedne zemlje - R. Almagia: Karte Italije; H. Mžik: Prilozi kartografiji Albanije zasnovani na orijentalnim izvorima; F. Nopcza: Istorijska kartografija Albanije
Ilija Sindik
PDF
153-156

Bibliography

Geografski radovi iz 1930 godine
Branislav Bukurov, Josip Roglić
PDF
156-161

Serbian Geographical Society

Sednice i izdanja Geografskog društva u 1931 godini; Speleološka sekcija u 1931 godini; Rad odseka u Skoplju 1930-31 godine; Članovi dobrotvori
Špiro Soldo, Sima Milojević, Atanasije Urošević
PDF
169-174