Vol 10, No 1 (1924)

Table of Contents

Articles

Types morphologiques des terrains calcaires
Jovan Cvijić
PDF
1-7
Тerra rossa i boksit u jugoslovenskom kršu
Fran Tućan
PDF
8-16
LeskovaÄka kotlina sa okolinom - geomorfoloÅ¡ka prouÄavanja
Sima Milojević
PDF
17-45
Odakle su ŽumberaÄki uskoci?
Vladislav Skarić
PDF
46-58
Geomorfologija Sokobanjske kotline
Petar Jovanović
PDF
59-81
NauÄni jubilej Jovana Cvijića: O nauÄnom radu Jovana Cvijića
Jirži Daneš
PDF
82-85
NauÄni jubilej Jovana Cvijića: Proslava jubileja na Univerzitetu u Beogradu
Sima Milojević
PDF
85-87
Prvi kongres slovenskih geografa i etnografa u Pragu: Rad i znaÄaj kongresa
Pavle Vujević
PDF
88-91
Prvi kongres slovenskih geografa i etnografa u Pragu: Ekskurzija u oblast Češke šume i Šumave
Petar Jovanović
PDF
91-94
Prvi kongres slovenskih geografa i etnografa u Pragu: Ekskurzija po severozapadnoj Češkoj
Borivoje Milojević
PDF
94-95
Delo G.I. Tanfiljeva o reljefu Evropske Rusije i Kavkaza
Vladimir Laskarev
PDF
96-105

Contributions

Obala oko Starigrada i Selina (pod Velebitom)
Borivoje Milojević
PDF
107-110
Meglen - antropogeografske beleške
Rista Nikolić
PDF
111-113
Drinjaci kiridŽije
Risto Jeremić
PDF
114-116
UžiÄka Požega
Dragiša Lapčević
PDF
116-118
Bjela Crkva
Radoje Uskoković
PDF
119

Notes

Geografski odbor za Kraljevinu SHS; SpeleoloÅ¡ka sekcija Geografskog druÅ¡tva u Beogradu; Slovenska Komisija za ispitivanje stoÄarskih kretanja na Karpatima i Balkanskom poluostrvu
Borivoje Milojević, Mihajlo Radovanović, Đorđe Obrenović
PDF
141-143
Prirodne oblasti ÄŒehoslovaÄke
Mihajlo Radovanović
PDF
143-144
Teritorijalna organizacija Saveza Sovjetskih SocijalistiÄkih Republika
Petar Šobajić
PDF
144-145
Geografska nastava u Engleskoj
Petar Šobajić
PDF
145-147
Britanski problemi
Sima Milojević
PDF
147-150
Donja Kalifornija; Karsna topografija u severozapadnom Portoriku; Polje lave u slivu reke Parane
Mihajlo Radovanović
PDF
150-152
O tipovima luka
Borivoje Milojević
PDF
152-153
Roberto AmaÄ‘a o politiÄkoj geografiji
Ilija Sindik
PDF
153-155
II Međunarodni antropološki kongres u Pragu
Milorad Dragić
PDF
155-157

Review of geographical literature

J. Cvijić: Radovi o fluvijalnom reljefu; J. Cvijić: Äerdapske terase; J. Cvijić: O evoluciji Å¡krapa
Ernest Chaput, Friedrich Lehmann, Mihajlo Radovanović
PDF
121-122
K. Gripp: Planine oko Skopske kotline; G. Dainelli: Struktura Frijulskih Prealpa
Petar Jovanović
PDF
122-128
A. Defant: Vetrovi na podruÄju bivÅ¡e Austrougarske monarhije
Pavle Vujević
PDF
128-130
J. Cvijić: Naselja srpskih zemalja - knjige X i XI
Iv Å atenjo
PDF
130-132
B. Drobnjaković: Postanak naselja i poreklo stanovnika u Smederevskom Podunavlju
Radoje Uskoković
PDF
132-133
J. Solch: NasleÄ‘ena i nova podruÄja politiÄkog "trenja" u centralnom delu Evrope
Vojislav Radovanović
PDF
133-135
R. Almagia: Najstariji kartografski prikazi Albanske oblasti
Ilija Sindik
PDF
135-138

In Memoriam

Fridrih Kacer
Jovan Cvijić
PDF
139-141