Vol 16, No 1 (1930)

Table of Contents

Articles

Nekoliko riječi o cilju i podjeli geografije
Artur Gavaci
PDF
1-4
Nekoordinirani vodeni tokovi, njihova erozije i oblici
Petar Jovanović
PDF
5-18
Mutacije kao uzrok migracija
Lucijan Maričić
PDF
19-25
Politički uzroci seoba na Balkanu od 1860-1880 god.
Vaso Čubrilović
PDF
26-49
Upotreba profila za plastično prikazivanje terena u topografskoj karti
Andro Gilić
PDF
50-64
Klima Sutorine
Miloš Petrović
PDF
65-77
Stočarstvo na Komovima
Mihajlo Pajković
PDF
78-85
O podneblju Hvara (četvrti deo)
Pavle Vujević
PDF
86-121
Fiziogeografski elementi na starim kartama jugoslovenskih zemalja
Ilija Sindik
PDF
122-139
Stupnjeviti otseci Babe nad Pletvarom
Vojislav Radovanović
PDF
140-150

Contributions

Nekoliko suvih pećina hercegovačkog karsta
Antonije Lazić
PDF
151-156
O stanovništvu Podgorice
Ilija Radulović
PDF
156-159
O kulturi pirinča u Kočanskom polju
Ljubica Stefanović
PDF
159-162

Notes

Treći kongres slovenskih geografa i etnografa; Geografska predavanja na našim Univerzitetima u 1930. godini; Fondovi i zadužbine u 1930. godini
Borivoje Milojević, Špiro Soldo
PDF
185-187
Administrativna podela Kraljevine Jugoslavije
Antonije Lazić
PDF
187-188
XI konres italijanskih geografa; Potrebe geografske nastave na nemačkim univerzitetima; Površina i stanovništvo Arbanije; Transkripcija turskih geografskih imena
Josip Roglić, Borivoje Milojević, Sima Milojević
PDF
188-190
Rad međunarodne Geografske Unije u 1929. godini; Međunarodni limnološki kongres u Budimpešti, 1930; Prvi internacionalni kongres za istorijsku geografiju
Borivoje Milojević, Siniša Stanković, Ilija Sindik
PDF
194-195

Review of geographical literature

Fizička geografija - M. Radovanović: Pećina Vjeternica u Hercegovini; J. Poljak: Karsne pojave na severnim obroncima Zagrebačke gore; J. Poljak: Geomorfologija otoka Dugog
Sima Milojević, Borivoje Milojević
PDF
163-168
Fizička geografija - M. Milojković: Stratigrafski pregled geoloških formacija u Bosni i Hercegovini; E. Biel: Klima Dalmacije; S. Škreb: Dnevni i godišnji period kiše u Zagrebu; J. Mokrović: Razdioba glavnih elemenata zemaljskoga magnetizma u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca
Špiro Soldo, Pavle Vujević
PDF
168-170
Antropogeografija - M. Stojanović: Novo vinogradarstvo; S. Rakočević: Izlaz Srbije na Jadransko more; V. Skarić: Postanak Sarajeva i njegov teritorijalni razvitak u 15. i 16. vijeku; F. Kuster: Glavni demografski podaci o Kraljevini Srbiji
Pavle Vujević, Milisav Lutovac, Špiro Soldo, Milenko Filipović
PDF
170-172
Antropogeografija - Đ. Krstić: Kolonizacija u Južnoj Srbiji; A. Jasques: Naseljavanje u severnoj Makedoniji; J. Marz: Teritorijalna reforma Jugoslavije; A. Torok: Nova teritorijalna podela Jugoslavije; F. Šilić: Geografski pojam Dalmacija tokom istorije
Špiro Soldo, Borivoje Milojević
PDF
172-175
Strani prikazi izdanja geogafskog društva - Glasnik geogafskog društva sv. XIV; Posebna izdanja Geografskog društva sv. III; J. Cvijić: Dinarski karst
Iv Šatenjo
PDF
175-177
Susedne i slovenske zemlje - M. Gortani: Fluvijalne i morske terase Italije; K. Kirov: Klimatske prilike u Bugarskoj; F. Rassel: Zona grada Rijeke; M. Phalipan: Etnička prošlost Lužičkih Srba; G. Cumin: Geografske beleške o šumskom području Julijske Krajine
Josip Roglić, Pavle Vujević, Ilija Sindik, Milenko Filipović
PDF
177-180
Opšta geografija - K. Fritz: Milankovićeva teorija o pomeranju polova i zračnoj krivulji; G. Braun: Odnosi između strukture, tektonike i oblika Laponije i Srednje nemačkih planina
Lucijan Maričić, Sima Milojević
PDF
180-181

In Memoriam

Emilo J. Cvetić
Svetozar Tomić
PDF
188
Žan Brin; Herman Vagner
Borivoje Milojević, Sima Milojević
PDF
190-192
Fritjof Nansen
Pavle Vujević
PDF
192-194

Bibliography

Geografski radovi iz 1929. godine
Branislav Bukurov
PDF
182-184